Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany – Nežetice – Todně – Něchov – Ločenice – Slavče – Trhové Sviny - Borovany

Středně obtížné trasy.

Z Borovan po trase č. 1123 do Nežetic, po č. 1131 do Todně, bez značení po silnici do Něchova, po č. 1130 do Ločenic, po č. 1128 do Slavče, po silnici do Trhových Svinů, po silnici č. 157 zpět do Borovan – celkem 60 km, asfalt, kamenitá cesta. 

Zajímavá místa:

Borovanský mlýn, rozc.: skanzen „železné opony" - malé soukromé muzeum totality. Pohraniční skanzen otevřen od 1. dubna do 31. října denně  9.00 hod. – 18.00 hod.

Ostrolovský Újezd: obec s kaplí dat. 1889. Renesanční tvrz z konce 16. stol. upravená na barokní zámeček. V sousedství sýpka z r. 1711. Naproti bývalý panský pivovar.
Veselka: osada. Železobetonový bunkr A-140–33-Z (řopík), pozůstatek 1. linie pohraničního opevnění z let 1937–38, zcela obnoven do původního stavu. Přístupné jen v přítomnosti provozovatele, kterou signalizuje vlajka, pravidelně poslední víkend v září. Podél Stropnice málo znatelné trosky dalších pevnůstek. Lidové zemědělské usedlosti. Naproti mlýnu brzdový kámen.    
Rankov: osada. Lidové zemědělské usedlosti. Pila se slunečními hodinami.
Nežetice: osada. Ves doložena již r. 1186.
Todně: osada, písemně doložena již r. 1186. Rodák regionální historik JUDr. Jan Petřík (1895 – 1940), pamětní deska na škole čp.10. Nad obcí Todeňská hora, z vyhlídky Oldřicha Fencla na okraji zalesněného vrcholu pěkný výhled na velkou část Novohradska. 
Něchov: osadas typickým okrouhlicovým půdorysem, doložená již r. 1186.
Ločenice: obec. Lidové zemědělské usedlosti z pol. 19. stol. U čp. 19 stará studna s pumpou. V okolí naleziště vltavínů.
Nesměň: osada. Lidové zemědělské usedlosti – za pozornost stojí zejména čp. 13 a 14 – kovárna z r. 1831 se zvoničkou.
Besednice: obec, zmiňovaná již v r. 1378. Dominantou je farní jednolodní barokní kostel sv. Prokopa z r. 1738, přestavěn v l. 1742–45 a r. 1875. Na návsi barokní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého a domy se štíty z 19. stol. Dům čp. 4 u kostela zvaný „Zámeček“ vyniká výraznou architekturou s volutovými štíty. Pomník obětí zřícení stavby obchodního domu v Praze Na Poříčí 9.10.1928, kde zahynulo 18 občanů Besednice. V blízkém okolí kamenolomy na dobře opracovatelnou dvojslídnou žulu a naleziště vltavínů, měněná jejich hledači na měsíční krajinu. Telekomunikační věž na nedalekém vrchu Slabošovka slouží i jako rozhledna.    
Sýkorův hamr: dnes rekreační chalupa čp. 17, z býv. hamru z 18. stol. dochovány obvodové zdi. Za potokem v tzv. Douchově háji skupina bochníkovitých žulových balvanů se skalní erozní mísou. Mezi balvany ční dřevěná kaplička. Tajemné místo bývá spojováno s pohanskými obětními obřady keltských druidů či pokládáno za extrémní silový bod.
Dobrkovská Lhotka: osada s lidovými zemědělskými usedlostmi. Pod vsí pěkně upravený býv. mlýn datovaný 1743, nyní rekreační chalupa.
Lhotka: místní část, s hodnotnými božími muky z  r. 1769 na návsi a lidovými zemědělskými usedlostmi.
Štěpán: v hájku poblíž samoty balvany se čtyřmi erozními skalními mísami, pokládanými za pohanské obětiště.
Záluží: osada s barokní návesní kaplí z 1. pol. 19. stol.
Slavče: obec. Novogotický kostel sv. Filipa a Jakuba z l. 1903–06 a barokní kaplička z 18. stol. Lidové zemědělské usedlosti, pěkná zejm. klasicistní samota čp. 44, dat. 1844, při cestě do Keblan.
Chvalkov: osada doložená již r. 1389. Tvrz z r. 1544, r. 1650 částečně zničená. Lidové stavby. Budova dnešního domova důchodců sloužila jako celnice mezi Protektorátem Čechy a Morava a Velkoněmeckou říší. Na křižovatce začíná pěší naučná stezka „Krajinou humanity“, 6km, 7 zastavení.
Čížkrajice: Zby­tek tvrze z r. 1544, zpustlé před r. 1650, obsahuje zdivo čp. 31 a 33., zachované zbytky hradební zdi a brány. Hodnotný je rovněž portálek v samotě stráně čp. 7, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, kovárna čp. 3 a další zemědělské usedlosti.
U sv. Trojice: poblíž starší dřevěné kaple doložené r. 1599, nahrazené zděnou v l. 1651–52, vystavěn v l. 1708–10 barokní poutní kostel Nejsv. Trojice půdorysu šesticípé hvězdy, v rozích kapličky s věžemi. Střední loď sklenutá kopulí završenou bání s lucernou. Kostel obklopen šestibokým ambitem z l. 1712–19 se třemi jednopatrovými věžemi. Vedle nad studánkou trojboká kaple z 1. pol. 19. stol. Mírně radioaktivní voda údajně nezamrzá.
Trhové Sviny: město, památková zóna. Město se může pochlubit kostelem Nanebevzetí P. Marie, barokním sloupem se sochou sv. Jana Nepomuckého a dalšími památkami a zajímavostmi.

Zdroj: www.borovany-cb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany – Nežetice – Todně – Něchov – Ločenice – Slavče – Trhové Sviny - Borovany, id: 5707 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 9.03.2006