Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany - Plav - Římov - Blansko - Benešov n. Černou – Trhové Sviny - Borovany

Z Borovan po č. 1121 do Plavi, po č. 1018 přes Římov do Blanska, dále po silnici č. 154 do Benešova nad Černou, po silnici přes Klení do Trhových Svinů a zpět do Borovan po silnici č. 157.
Celkem 90 km, asfalt, kamenitá cesta. Trasa je hodnocena jako obtížná.

Zajímavá místa:
Radostice:
osada, lidové zemědělské usedlosti
Trocnov: osada, lidové zemědělské usedlosti
Strážkovice: obec s kamenným rozcestníkem, lidovými zemědělskými usedlostmi, kovárnou se zvoničkou upravenou na obchod. V obci bývají tradiční setkání heligonkářů. Jižně při silnici II. třídy smírčí kříž ze 17.stol.
Střížov: obec tvaru okrouhlice. Původně raně gotický jednolodní kostel sv. Martina z přel. 13. a 14. stol. (jižní portál), upravený v posl. čtvrti 15. stol. a dále v 18. a 19. stol. Klenba lodi z r. 1660. Kamenná „Žižkova“ křtitelnice s vřetenovou nohou z 1. pol. 16. stol. Několik statků s barokními štíty, škola z r. 1833. Neznačená odbočka na trasu 1131.
Borovnice: obec s novogotickou návesní kaplí z r. 1898. Lidové zemědělské usedlosti.
Heřmaň: obec založena r. 1787 na základě Raabovy pozemkové reformy rozdělením býv. klášterního dvora Lhotka, pojmenovaná podle vyšebrodského opata heřmana Kurze. U lesa netradiční pomník padlým v 1. svět. válce od Josefa Krátkého z r. 1921.
Plav: obec. Několik statků se špýchary, cenné zejména při čp. 3, 6 (s pozdně gotickým okoseným portálem), 9, 10 a 24. Kaple z 1. pol. 19. stol. Úpravna vody z Římovské přehrady. U obce v chatové oblasti sklopné železné česle na skalních pilířích k zachycování polenového dřeva plaveného po Malši z r. 1895 (rechle), při nich nebezpečné místo trasy (klesání za zatáčkou končí schody).
Doudleby: obec, pův. slavníkovské ostrožné hradiště 4,6 ha z 9. až 12. stol. uváděné v Kosmově kronice r. 981. Zčásti znatelné valy a příkopy. Poutní farní pův. raně gotický kostel sv. Vincence z doby před r. 1350, upraven r. 1494. Barokně přestavěn a doplněn novou věží v l. 1708–09. Barokní kaple P. Marie z pol.18. stol. se studánkou. Pozdně gotická fara s hospodářskými budovami skrývá v jádře tvrz. Hodnotná zemědělská usedlost čp. 13 pod betonovým jednoobloukovým mostem z r. 1928, jehož stavbu financoval spisovatel a historik F. M. Čapek. Přirozené centrum národopisné oblasti Doudlebsko. V sousední místní části Straňany další statky blatského typu.
Dolní Stropnice: osada. Zděná lidová architektura z 19. i 20. stol. Barokní sýpka.
Římov: obec Barokní jednopatrový zámek, původně jezuitská rezidence z l. 1671–85, záp. Křídlo zbytkem středověké tvrze, věž z r. 1691. Stodola u čp. 5 ze 17. stol. V l. 1648–1705 postupně vzniklo poutní místo s Loretánskou kaplí (Svatá Chýše), obklopenou ambity s kostelíkem sv. Ducha, vše barokní bohatě zdobené freskami. Křížová cesta – 25 kaplí a kapliček zasazených v okolní krajině, pěší okruh 5 km. Unikátní barokní ztvárnění sakrální krajiny vyhlášeno památkovou zónou. V místní části Horní Římov novobarokní kaple z r. 1878.
Římovská přehrada: vodárenská nádrž pro celý region, sypaná hráz 290 m dlouhá, 47,5 m vysoká, vzdutí až 13,6 km, plocha 210 ha, objem vody 34,5 mil. m³ z l. 1974–78. Voda (1400 l/s) vedena do úpravny Plav potrubím v tunelu 10 km dlouhém.
Sedlce: osada. Památné lípy i duby.
Svatý Jan nad Malší: obec založena r. 1786 rozdělením býv. církevních pozemků na 13 usedlostí. Prostý, zdaleka viditelný poutní barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z l. 1775–76, v l. 1823–24 obnoven a přistavena věž. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1873. Lidové zemědělské usedlosti čp. 31, 32, 47, 72. Památné stromy.
Chlum: osada, kaple P. Marie z r. 1870. Sev. v pískovně ložisko vltavínů pro průmyslovou těžbu.
Malče: osada, barokní návesní kaple. 750 m záp. od samoty Úchoz 29 slovanských mohyl v řadách.
Malče, U Houdků: křižovatka se silnicí II. třídy, která poblíž přechází Malši po památkově chráněném betonovém mostě z r. 1913, jednom z nejstarších u nás. Nad ním samota U Houdků čp. 23 (Pořešín), hodnotná lidová architektura.
Smrhov: osada. Na návsi pastouška se zvoničkou.
Přísečno: osada.
Blansko: osada, farní, původně gotický kostel sv. Jiří připomínán již r. 1359, přestavěn pozdně goticky v 1. pol. 16. stol.(kně­žiště), barokně upraven r. 1735. Vedle socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. stol. a fara s patrovými stájemi a stodolou. Hodnotné fasády domů na návsi. Od kaple Nejsv. Trojice nas vsí nádherný rozhled. Z dřevěného krytého mostu z 19. stol. přes Černou se dochovaly pouze pilíře.
Hradiště: osada Ličov
Benešov nad Černou: tvrz založena ve 13. stol., od r. 1397 neobývána, na jejím místě postaveno obytné stavení čp. 116 na návrší „Na zámku“ na záp. okraji města. Osada pod tvrzí se připomíná r. 1322. Radnice čp. 126 (obecní úřad), se uvádí r. 1553, současná podoba empírová. V zadním traktu renesanční pivovar postavený v l. 1567–70 Jakubem rčínem z Jelčan. V průjezdu hřebínková klenba. Kostel sv. Jakuba Staršího, původně gotický ze 13. stol., v 17. stol. Přestavěn renesančně (průčelí), r. 1780 barokně. Barokní sousoší sv. Jana nepomuckého z r. 1726. Památkově chráněná dále fara a některé domy. Četnými požáry setřen ráz města.
Chvalkov: osada doložená již r. 1389., tvrz až r. 1544. Částečně zničená r. 1650. Lidové stavby. Budova dnešního domova důchodců sloužila jako celnice mezi Protektorátem Čechy a Morava a Velkoněmeckou říší. Na křižovatce začíná pěší naučná stezka Krajinou humanity, 6 km, 7 zastavení.
Čížkrajice: doloženy již r. 1322, tvrz r. 1544. Zbytek tvrze, zpustlé před r. 1650, obsahuje zdivo čp. 31 a 33. Zachované zbytky hradební zdi a brány. Hodnotný portálek v samotě stráně čp. 7, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, kovárna čp. 3 a další zemědělské usedlosti.
U sv. Trojice: poblíž starší dřevěné kaple doložené r. 1599, nahrazené zděnou v l. 1651–52, vystavěn v l. 1708–10 barokní poutní kostel Nejsv. Trojice půdorysu šesticípé hvězdy, v rozích kapličky s věžemi. Střední loď sklenutá kopulí završenou bání s lucernou. Kostel obklopen šestibokým ambitem z l. 1712–19 se třemi jednopatrovými věžemi. Vedle nad studánkou trojboká kaple z 1.pol. 19. stol. Mírně radioaktivní voda údajně nezamrzá.
Trhové Sviny: město, památková zóna. Město se může pochlubit  kostelem Nanebevzetí P. Marie, barokním sloupem se sochou sv. Jana Nepomuckého a dalšími památkami a zajímavostmi.

Zdroj: www.borovany-cb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany - Plav - Římov - Blansko - Benešov n. Černou – Trhové Sviny - Borovany, id: 5731 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 13.04.2006