Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

PP Branské doubí

Mezi přírodní památky Třeboňska, které jistě stojí za návštěvu (při respektování pokynů CHKOT) je Branské doubí, zvané též Branská dubina. Dostanete se k ní půjdete-li z Branné po zelené směrem na Třeboň, a odbočíte doleva na polní cestu k obrovskému dubu označující okraj této romantické staré bažantnice.

Přírodní památka Branské doubí

PP Branské doubíPP Branské doubí (41,03 ha) představuje krajinný fragment tvořený rozvolněnými lesními porosty parkovitého charakteru, s výrazným zastoupením dubu letního. Jedinci tohoto druhu o mimořádném vzrůstu a stáří tvoří cenný biotop pro řadu ohrožených druhů brouků, včetně evropsky významných chráněných v rámci Evropsky významné lokality (EVL) Třeboň, a rovněž hnízdní prostředí pro druhy ptáků chráněné v rámci ptačí oblasti Třeboňsko.

Za doby Švarcenberků bylo Branné doubí vedeno jako výtopa Opatovického rybníka. Na počátku 19. st. pak bylo dle dochovaných mapových podkladů součástí Mlýnského dvora a nebylo ještě vedeno jako lesní pozemky. Území mělo otevřený charakter a hlavním typem hospodaření zde byla pastva. Při mapování v roce 1827 existovaly v jihozápadní části 2 rybníky a v severovýchodní části rybník Oborský. V 2. pol. 19. st. všechny 3 rybníky zanikly.

V mapových podkladech z roku 1894 je již území Branského doubí zakresleno jako soubor orné půdy, luk a ploch s rozptýlenými stromy v přibližně stejné podobě, v jaké se dochovalo až dodnes. Oborský rybník byl z části znovu obnoven a v současné době již nezasahuje do chráněného území.

Již v roce 1926 bylo Ředitelstvím státních lesů a statků v Třeboni vydáno nařízení, kterým se zakazovalo kácení starých solitérních dubů v Branském doubí, aby „byl zachován ráz kraje“. Kromě tohoto zákazu nebylo území historicky nikterak chráněno.

Původní parkový charakter území byl narušen v 2. pol. 20. st., kdy se Branské doubí začalo lesnicky využívat. V rámci lesního hospodářství bylo území odvodněno systémem stok a druhová skladba narušena vysazováním stanoviště nevhodných dřevin např. trnovník akát.

V roce 1993 bylo území Branského doubí zahrnuto do vyhlášené bažantnice Prátr, jejíž součástí je dodnes. V rámci jejího fungování zde byla umístěna vypouštěcí zařízení pro bažanty, zakládána políčka pro zvěř a podrost letitých dubů byl nešťastně degradován hustou výsadbou smrku ztepilého.

Území přírodní památky s rozvolněnou vlhkou doubravou parkového charakteru s přestárlými exempláři dubu letního v různých fázích rozpadu je atraktivním prostředím pro společenstva zejména bezobratlých živočichů. Jedná se o řadu ohrožených a chráněných či z faunistického hlediska cenných teplomilných druhů, mezi kterými významem dominují především páchník hnědý a tesařík obrovský.

Vzhledem k množství doupných stromů i vzhledem k vazbě na okolní biotopy je Branské doubí rovněž i ceněnou ornitologickou lokalitou. Mimo jiné zde hnízdí početná populace lejska bělokrkého, dále např. strakapoud prostřední, žluna šedá, puštík obecný a další.

Zajištění ochrany stávajících jedinců dubu letního, zachování populací živočichů na ně vázaných, společně s vhodným managementem pro vytvoření věkově a prostorově různorodého a rozvolněného lesního porostu s významným zastoupením dubu letního a ostatních zejména listnatých dřevin vlhkých doubrav, je hlavním cílem ochrany léto zajímavé lokality.

Příjemný a ničím nerušený pobyt v přírodě přeje CHKO Třeboňsko.

(Text převzatý z informační tabule umístěné v PP.)

Video procházka

Dne 19. 5. 2012 jsme navštívili tuto rezervaci Třeboňska s naší kamerou a natočili jsme krátkou videoukázku z Branské dubiny.

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku PP Branské doubí, id: 8189 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 20.06.2012
Autor: Marie Košinová