Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Příroda a krajina Třeboňska

Třeboňsko představuje naprosto unikátní krajinu, která byla po staletí přetvářena člověkem, a přesto se zde zachovaly velmi cenné přírodní hodnoty. Kromě přírodního bohatství se Třeboňsko může chlubit celou řadou významných kulturních a technických památek a zachovalou vesnickou architekturou.

Vývoj krajiny Třeboňské pánve

Původní nehostinné močálovité území Třeboňska bylo od 12. století postupně přetvářeno člověkem, a to především zbudováním důmyslné sítě rybníků a umělých kanálů (Nová řeka, Zlatá stoka). Vznikali zde i další nové biotopy, jako louky a pastviny. Díky těmto zásahům je dnešní Třeboňsko unikátní mozaikou různorodých biotopů, které se vyskytují na relativně malém území.

Rybníky na Třeboňsku

K dominantním prvkům krajiny Třeboňska patří unikátní síť rybníků, která zde byla postupně budována od poloviny 14. století. Celkem se zde nachází neověřitelných 460 rybníků, z nichž některé mají opravdu pozoruhodná jména (Ženich, Nový Vdovec, Láska). Kromě chovu ryb má tato rozsáhlá rybniční soustava velký význam jako hnízdiště, případně zimoviště mnoha druhů vodního ptactva. Pravděpodobně nejznámějším rybníkem na Třeboňsku je největší rybník v České republice – rybník Rožmberk.

Osídlení Třeboňska

Cennou přírodní složku krajiny Třeboňska vhodně doplňuje relativně řídké osídlení oblasti, absence velkých průmyslových komplexů a zachovalá architektura historických měst a vesnic. Přirozeným centrem oblasti je město Třeboň, jehož historické jádro je chráněno formou městské památkové rezervace. Na území CHKO Třeboňsko se dále nachází šest vesnických památkových zón se zachovalou vesnickou architekturou. Příkladem je obec Kojákovice, kde se zachovalo původní rozmístění usedlostí.

Třeboňsko – biosférická rezervace UNESCO

Jedinečné přírodní hodnoty Třeboňska, které spočívají především v pestrosti různých typů biotopů a velkém množství mokřadních ekosystémů, vedly k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací UNESCO již v roce 1977. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášena až o dva roky později. Na Třeboňsku jsou dále vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady v rámci Ramsarské konvence.

Rostliny a živočichové Třeboňska

Díky velkému množství různých biotopů se na území Třeboňska nachází i nebývalý počet různých druhů rostlin a živočichů. K nejvýznamnějším patří například vzácné druhy rostlin vyskytující se v třeboňských rašeliništích a na rašelinných loukách. Z živočišné říše zde najdeme desítky druhů chráněných bezobratlých živočichů. Z obratlovců patří k nejcennějším druhům vydra říční anebo orel mořský.

Více informací o rostlinách a živočiších na Třeboňsku:

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Příroda a krajina Třeboňska, id: 6180 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009
Autor: Marie Košinová